ค้นหาแพทย์


นพ. ธนชัย ปัญจชัยพรพล

สาขา: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

นาวาอากาศโท นายเเพทย์ ทรงพล สนธิชัย

สาขา: นรีเวชวิทยา / อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา

พญ. อโนชา เพชรรัตน์

สาขา: เวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ

พญ. ชญาดา ชนะศรีโยธิน

สาขา: โสต ศอ นาสิก
เชี่ยวชาญ: ด้านเสริมความงามและสรีระใบหน้า หู ตา คอ จมูกโดยตรง

นพ. โกเมศ กิมวัฒนานุกุล

สาขา: Dermatology (SKIN)
เชี่ยวชาญ: ตจวิทยา ผิวหนัง (MSc Dermatology)